• Karunungan sa Bibliya

    Best bible verse tagalog with explanation ~ 10 utos ng Diyos tagalog english cebuano, binyag ng katoliko, diyos diyosan, rebulto, sabbath day, rosaryo, at iba pa...

KARUNUNGAN AYON SA BIBLIYA

Ang Kahalagahan ng Pagbibinyag

Ang Kahalagahan ng Pagbibinyag

Ang mga Kristiyano ay palaging binigyang-kahulugan ang Biblia sa tuwing nagpapahayag, "Ang bautismo ngayon ay nagliligtas sa iyo, hindi bilang pag-aalis ng dumi mula sa katawan, kundi bilang pag-apila sa Diyos para sa isang malinis na budhi, sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesu-Cristo" (1 Gawa 3:21, cf. Gawa 2:38, 22:16, Roma 6: 3-4, Col. 2: 11-12).

Ganito ang isinulat ng sinaunang mga Ama ng Simbahan sa Nicene Creed (A.D. 381), "Naniniwala kami sa isang bautismo para sa kapatawaran ng mga kasalanan."

At ang Katesismo ng Simbahang Katoliko ay nagsasaad: "Ang Panginoon mismo ay nagpapatunay na ang bautismo ay kinakailangan para sa kaligtasan [Juan 3: 5] ... Ang pagbibinyag ay kinakailangan para sa kaligtasan para sa mga taong ipinahayag ng Ebanghelyo at mayroon ng posibilidad ng paghingi ng sakramento na ito [Marcos 16:16] "(CCC 1257).

Ang paniniwala ng Kristiyano na ang bautismo ay kinakailangan para sa kaligtasan ay di-natitinag na kahit na pinatunayan ng Protestante na si Martin Luther ang pangangailangan ng pagbibinyag. Isinulat niya: "Ang pagbibinyag ay hindi gawa ng tao kundi itinatag ng Diyos mismo. Bukod dito, tapat at mahigpit na ipinag-utos na dapat tayong mabautismuhan o hindi tayo maliligtas. Hindi natin dapat ituring ito bilang isang walang malasakit na bagay, kung gayon, tulad paglalagay ng bagong pulang amerikana. Ito ay pinakamahalaga na itinuturing namin ang bautismo bilang mahusay, maluwalhati, at mataas "(Large Catechism 4: 6).

Ngunit ang mga Kristiyano ay palaging napagtanto na ang pangangailangan ng bautismo sa tubig ay isang normatibo sa halip na isang ganap na pangangailangan. May mga pagbubukod sa pagbibinyag sa tubig: Posible itong maligtas sa pamamagitan ng "pagbibinyag ng dugo," pagkamatay ni Cristo, o sa pamamagitan ng "pagbibinyag ng pagnanais", ibig sabihin, isang tahasang o kahit na lubos na pagnanais para sa pagbibinyag.

Kaya ang Katekismo ng Simbahang Katoliko ay nagsasaad: "Ang mga namatay para sa pananampalataya, ang mga catechumens, at ang lahat na, nang walang nalalaman sa Iglesia ngunit kumikilos sa ilalim ng inspirasyon ng biyaya, hahanapin ang Diyos nang taimtim at nagsisikap na tuparin ang kanyang kalooban, ay nai-save kahit na hindi sila nabautismuhan "(CCC 1281; ang kaligtasan ng hindi nabautismuhan na mga sanggol ay posible rin sa ilalim ng sistemang ito, cf. CCC 1260-1, 1283).

Tulad ng mga sumusunod na talata mula sa mga gawa ng mga Ama sa Iglesia na naglalarawan, ang mga Kristiyano ay laging naniniwala sa normatibong pangangailangan ng bautismo sa tubig, habang tinatanggap din ang pagiging lehitimo ng pagbibinyag sa pamamagitan ng pagnanais o dugo.
Share:

Paraan ng Pagbibinyag sa Katoliko

Paraan ng Pagbibinyag sa Katoliko
Seremonya ng Binyag sa Katoliko
Ano ba ang paraan ng pagbibinyag sa katoliko? Talakayin natin ngayon ang binyag ng Katoliko, kung bakit iba ito sa binyag ni Juan bautista? Biblikal ba ang binyag ng Katoliko? Ito ang kadalasang tanong sa mga taong wala pang kaalaman tungkol sa doktrina ng Katoliko sa pagbibinyag. Ang binyag sa Katoliko ay binubuo sa pamamagitan ng Espiritu Santo dahil yan ang binyag ni Kristo Jesus na ating mabasa sa aklat ng Lukas;

Lucas 3:16

[16] Ay sumagot si Juan na sinasabi sa kanilang lahat, Katotohanang binabautismuhan ko kayo ng tubig; datapuwat dumarating ang lalong makapangyarihan kay sa akin; akoy hindi karapatdapat magkalag ng panali ng kaniyang mga pangyapak: kayoy babautismuhan niya sa Espiritu Santo at sa apoy:

Dito sa sitas na ito ay ating malalaman kung bakit hindi na nilubog pa sa tubig ang binyag sa Katoliko. Ang paglubog sa tubig na binyag ay binyag yan ni Juan bautista, at ang binyag naman ni Kristo ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo at apoy!

Pero makita natin na sa binyag ng katoliko ay may tubig parin, bakit kaya? Ang binyag ng Katoliko ay gumamit parin ng tubig dahil yan ang paraan upang mapalapit sa Panginoon, pero wisik nalang! Basahin natin ang sitas;

 Hebreo 10:22

[22] Tayoy magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya, na ang ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budhi: at mahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig,

Kung napansin po ninyo tubig ito upang mahugasan tayo pero ang paraan wisikan o sprinkle at yan po ang ginawa ng mga pari ng Katoliko sa tuwing nagbibinyag.

Sana po ay naliwanagan ang lahat na nagbabasa sa pahayag na ito tungkol po sa paraan ng pagbibinyag sa Katoliko kung bakit hindi paglubog sa tubig at kung bakit wisik lamang ng tubig ang ginawa ng pari sa pagbinyag. Kung mayron mang mga komentaryo, pakilatag lang po sa baba. Salamat sa pagbasa, God bless!

More topic: Bakit Binibinyagan ang Bata?

Tags: seremonya ng binyag sa katoliko, ritwal ng binyag sa katoliko, paraan ng pagbibinyag sa katoliko, mga hakbang sa pagbibinyag ng katoliko, paraan ng pagbibinyag ng katoliko, seremonya ng pagbibinyag ng mga katoliko, paniniwala ng mga katoliko sa pagbibinyag
Share:

Mababasa Ba Sa Bibliya Ang (IKAR) Iglesia Katolika Apostolika Romana?

Mababasa Ba Sa Bibliya Ang (IKAR) Iglesia Katolika Apostolika Romana

Ito ang kadalasang tanong ng mga protestante na ating talakayin ngayon. Sabi nga nila na hindi daw mababasa sa bibliya ang relihiyon na santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, pero totoo kaya ang kanilang paratang? Ang sagot ay "mali ang kanilang paratang", ang IKAR po o Iglesia Katolika Romana ay atin pong mababasa sa banal na kasulatan. Tingnan niyo po sa baba para makita at malaman ninyo kung nasa bibliya ba talaga ang nasasabing IKAR.

IKAR o Iglesia Katolika Apostolika Romana

IGLESIA -- Mateo 16:18
At sa gayon ay sinasabi ko sa iyo, Pedro: ikaw ay isang bato, at sa batong pundasyon na ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at hindi kahit na ang kamatayan ay magagawang magtagumpay.

Katolika ---Catholic na nakuha sa pamamagitan ng Late Latin catholicus, mula sa Griyego pang-uri καθολικός (katholikos), na nangangahulugang "universal" "pangakalahatan" o "lahat bansa"...
Roma 1: 8 Bagong Salita ng Diyos (NKJV)
8 Una, pinasasalamatan ko ang aking Diyos sa pamamagitan ni Jesu-Cristo para sa inyong lahat, na ang inyong pananampalataya ay binabanggit sa buong mundo.

Apostolika -- Juan 17:18; 20:21 - gaya ng ipinadala ng Ama sa Anak, ipinadala ng Anak ang mga apostol. Ang mga apostol ay may awtoridad na itinalaga ng Diyos.
Gawa 23:11 New King James Version (NKJV)
Ang Plot Laban kay Pablo
11 Ngunit nang sumunod na gabi, ang Panginoon ay tumayo sa tabi niya at nagsabi, "Magalak ka, Pablo; sapagka't kung paanong ikaw ay nagpatotoo tungkol sa Akin sa Jerusalem, ay gayon din naman ang patotoo sa Roma.

Romana -- Roma 1:7 Bagong Hari James Version (NKJV)
Pagbati
7 Sa lahat ng nasa Roma, minamahal ng Diyos, tinawag na maging mga banal:
Ang biyaya sa iyo at kapayapaang mula sa Diyos Ama at sa Panginoong Jesu-Cristo.

Yan ang hinahanap ng mga protestante na IKAR nasagot ko na kaya intindihin ninyong maigi at alalahanin ninyo na walang ibang paniniwala na maibabanggit sa buong mundo ayon sa Biblia kondi ang PANINIWALA LANG NG ROMA...

Romans 1:8
Una, pinasasalamatan ko ang aking Diyos sa pamamagitan ni Jesu-Cristo para sa inyong lahat, na ang inyong pananampalataya ay binabanggit sa buong mundo.

So, universal po pala ang paniniwala ng Roma, yan po ang kahulugan sa salitang Katolika.

Paglilinaw sa iba pang mga Kahulugan:

Church ----- Iglesia
Catholic ---- buong mundo
Apostolic ---- Apostolika
Romans ---- Roma

HISTORY - sino ang founder sa Catholic Church? Mababasa po natin sa history na ang founder po sa Katoliko ay si Kristo Jesus. Tingnan nyo po ito sa mga reperensya.

Sino ang founder sa Katoliko
Catholic Church founded by Jesus Christ
Sino ang nagtatag sa Katoliko


Sana nakakatulong po ang pahayag na ito at madagdagan ang inyong kaalaman sa inyong pag-aaral ng bibliya o banal na salita ng Diyos. Kung mayron kayong mga komento, pakilatag nalang po sa baba gamit ang inyong facebook account. God bless!

More topic: Ang 10 Utos ng Diyos

Tags: IKAR, iglesia, katolika, apostolika, romana, Iglesia Katolika mababasa ba sa Bibliya, Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana nasa Bible ba?
Share:

Ano Ang Ibig Sabihin ng Sabbath Day, Utos Pa Ba To Para Sa Mga Kristiyano?

Ano Ang Ibig Sabihin ng Sabbath Day
Sabbath Elevator
Ang (SDA) SEVENTH DAY ADVENTIST o kilala sa tawag na MGA SABADISTA, ang patuloy na naniniwala sa simulaing ang PANGINGILIN ng SABBATH ay nananatiling isang KAUTUSAN na dapat ipatupad sa mga tao, partikular sa mga KRISTIYANO.

Kaya’t atin bibigyan ng daan na mapag-aralan ang nasabing paksa para ating masagot ang tanong na: UTOS PA BA SA MGA KRISTIYANO ANG PANGINGILIN NG SABBATH?

Kailan ba nagsimulang ipagutos ang pangingilin ng Sabbath? At ano po ba ang tinatawag na Sabbath?

Exodo 20:8-11 “ALALAHANIN MO ANG ARAW NG SABBATH UPANG IPANGILIN. ANIM NA ARAW NA GAGAWA KA AT IYONG GAGAWIN ANG LAHAT NG IYONG GAWAIN. NGUNI'T ANG IKAPITONG ARAW AY SABBATH SA PANGINOON MONG DIOS: SA ARAW NA IYAN AY HUWAG KANG GAGAWA NG ANOMANG GAWA, ikaw, ni ang iyong anak na lalake ni babae, ni ang iyong aliping lalake ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong tagaibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan: Sapagka't sa anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat, at lahat ng nangaroon, at nagpahinga sa ikapitong araw; na ano pa't pinagpala ng Panginoon ang araw ng sabbath, at pinakabanal.”

Maliwanag na ipinaliwanag sa atin ng Diyos mismo na ang Sabbath ay ARAW NG PAMAMAHINGA at ito ay ipinagutos niya sa Panahon ni MOISES. Kaya nga sa ngayon ay sinusunod pa rin nila, at yan ang dahilan na mayron silang SABBATH ELEVATOR, na kusang papara ito sa panahon ng sabbath. Maliwanag na ito ay isinasagawa sa paraang ito:

“NGUNI'T ANG IKAPITONG ARAW AY SABBATH SA PANGINOON MONG DIOS: SA ARAW NA IYAN AY HUWAG KANG GAGAWA NG ANOMANG GAWA”

Katumbas ito ng tinatawag na “REST DAY” o isang araw na pahinga mula sa ating isang Linggong paggawa o paghahanapbuhay, na noon ngang panahon ni Moises at ng Bayang Israel ay tinatawag na SABBATH sapagkat ginaganap ito sa tuwing ika-pitong araw ng isang linggo – araw ng SABADO.

Ano ba ang dahilan at ang BAYANG ISRAEL ay inutusan ng Diyos na magsagawa ng SABBATH?

Deuteronomio 5:15 “At IYONG AALALAHANIN NA IKAW AY NAGING ALIPIN sa LUPAIN NG EGIPTO, at IKAW AY INILABAS NG PANGINOON MONG DIOS DOON sa pamamagitan ng isang makapangyarihang kamay at unat na bisig: KAYA'T INIUTOS SA IYO NG PANGINOON MONG DIOS, NA IPANGILIN MO ANG ARAW NG SABBATH.”

Maliwanag ang dahilan kung bakit inutusan ang BAYANG ISRAEL na MANGILIN ng SABBATH sapagkat ang mga Lahing Israelita po ay Iniligtas ng Panginoon mula sa pagkaalipin sa Bansang Egipto. Ito po ang talagang dahilan kaya nagkaroon ng SABBATH, para gunitain ng mga JUDIO ang pagliligtas sa kanila ng Diyos noong panahon ni Moises.

Kaya dito pa lamang ay malinaw na nating nasasagot ang Tanong na: UTOS PA BA SA MGA CRISTIANO NA IPANGILIN NG SABBATH?

SAGOT: Hindi na po! kasi ang KAUTUSANG ito ay EKSKLUSIBO o natatangi lamang sa mga ISRAELITA na iniligtas ng Diyos sa pagkaalipin mula sa Egipto. Para po sa mga Israelita lamang ang batas na ito ng Panginoong Diyos.

Pero siyempre, hindi papayag ang mga kaibigan nating SDA diyan, at sasabihin nila na ang Pangingilin ng Sabbath ay bahagi ng SAMPUNG UTOS [Exodo 20:1-17] na dapat tuparin ng mga CRISTIANO.

At bukod diyan ay mayroon silang ginagamit na talata sa Biblia na sinabi ng Panginoong Jesus na ganito:

Mateo 5:17 “HUWAG NINYONG ISIPING AKO'Y NAPARITO UPANG SIRAIN ANG KAUTUSAN o ang mga propeta: AKO'Y NAPARITO HINDI UPANG SIRAIN, KUNDI UPANG GANAPIN.”

Maliwanag daw po na sinabi ng Panginoong Jesus na siya ay hindi naparito upang sirain ang kautusan kundi upang ganapin o tuparin, at dahil bahagi ng KAUTUSAN sa LUMANG TIPAN ang pangigilin ng Sabbath kaya daw po hindi mangyayari na hindi ito ipatupad ni Cristo sa mga Cristiano.

Kung uunawain natin ang nasabing pananalita ni Jesus na gaya ng kanilang pagkaunawa, lalabas kung gayon na lahat ng Utos na binabanggit sa Old Testament ay ipinatupad sa New Testament o sa panahong Cristiano. Totoo ba iyon? Narito ang ilan sa halimbawa ng mga Utos sa Old Testament na hindi na ipinatutupad sa mga Cristiano:

Mga Halimbawa ng Kautusan sa Lumang Tipan na hindi na ipinatupad sa mga Cristiano

1. Ang Pagtutuli sa mga lalake na ipinagutos din noon (Levitico 12:3) ay hindi na ipinatupad sa mga Cristiano ng mga Apostol (Mga Gawa 15:1-32).

2. Ang batas na NGIPIN sa NGIPIN at MATA sa MATA (Levitico 24:20) na ipinatupad din noon, pero nilinaw ni Cristo na hindi na ganun ang batas ngayon (Mateo 5:38-39).

Ilan lamang po iyan sa mga halimbawa ng mga KAUTUSAN sa Lumang Tipan na napakaliawanag sa Biblia na hindi na ipinatutupad sa panahong Cristiano o sa panahon natin, na kahit ang mga kaibigan naming mga SDA ay hindi tatanggi diyan.

Ano ang ibig sabihin nito? Kung mayroon palang mga UTOS na nasira o hindi na ipinatupad sa panahong Cristiano, lumalabas kung ganon na may kontradiksiyon sa pahayag ni Cristo sa Mateo 5:17.

Kasi ang liwanag ng sinabi niya eh, balikan natin:

Mateo 5:17 “HUWAG NINYONG ISIPING AKO'Y NAPARITO UPANG SIRAIN ANG KAUTUSAN o ang mga propeta: AKO'Y NAPARITO HINDI UPANG SIRAIN, KUNDI UPANG GANAPIN.”

Napakaliwanag na sinabi ni Jesus na hindi niya sisirain ang KAUTUSAN, pero sa katotohanan at ating naipakita na may mga KAUTUSAN mula sa OLD TESTAMENT na hindi na ipinatutupad, kaya kung iisipin natin parang ang kalalabasan ay may SALUNGATAN.

May salungatan nga ba? Wala po, dahil una wala naman pong sinabi si Jesus na “LAHAT NG KAUTUSAN” ang tinutukoy niya, ang sabi lang niya “KAUTUSAN” hindi “LAHAT NG KAUTUSAN”, kaya tanungin natin si Cristo mismo, alin bang KAUTUSAN ang sinasabi niya na hindi niya sisirain kundi kaniyang gaganapin?

Sasagutin tayo ng Panginoong Jesus mismo:

Lucas 24:44 “At sinabi niya sa kanila, Ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo, nang ako'y sumasa inyo pa, na KINAKAILANGANG MATUPAD ANG LAHAT NG MGA BAGAY NA NANGASUSULAT TUNGKOL SA AKIN SA KAUTUSAN NI MOISES, AT SA MGA PROPETA, AT SA MGA AWIT.”

Napakaliwanag ng pahayag ni Jesus kaya napakalinaw na walang kontradiksiyon, dahil ang tinutukoy niyang KAUTUSAN na dapat matupad ay ang MGA KAUTUSAN na:

“KINAKAILANGANG MATUPAD ANG LAHAT NG MGA BAGAY NA NANGASUSULAT TUNGKOL SA AKIN SA KAUTUSAN NI MOISES, AT SA MGA PROPETA, AT SA MGA AWIT.”

Iyong mga bagay lang na patungkol kay Jesus o tumutukoy kay Jesus, gaya ng mga PROPESIYA o HULA na tungkol kay JESUS na isinulat ni MOISES, mga PROPETA, at napasulat maging sa AKLAT ng MGA AWIT. Ang mga iyon ang kaniyang tinupad sa kaniyang pagparito.

Iyan lamang ang ibig sabihin ng sinabi niya sa Mateo 5:17 na kaniyang tutuparin, ang mga KAUTUSAN na may KINALAMAN lamang sa kaniya o PATUNGKOL sa KANIYA. Iyong mga KAUTUSAN na hindi TUNGKOL sa kaniya ay ang mga KAUTUSAN na hindi na tutuparin, at iyon nga ay ang maraming bahagi sa KAUTUSAN ni MOISES na hindi na ipinatupad sa PANAHONG CRISTIANO.

Luke 16:16 "THE LAW OF MOSES AND THE WRITINGS OF THE PROPHETS WERE IN EFFECT UP TO THE TIME OF JOHN THE BAPTIST; since then the Good News about the Kingdom of God is being told, and everyone forces their way in. [Good News Bible]

Maliwanag po sa Biblia na ang KAUTUSAN ni MOISES ay umiral lamang sa PANAHON bago dumating si JUAN BAUTISTA, at ito po ang pagsisimula ng panahong Cristiano, kaya ang SABBATH, sapagkat bahagi ng KAUTUSAN NI MOISES ay hindi na ipinatupad sa mga CRISTIANO:

Colosas 2:16 “KAYA’T HUWAG NA KAYONG MAGPASAKOP PA SA ANUMANG ALITUNTUNIN tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa mga kapistahan, sa bagong buwan o sa ARAW NG PAMAMAHINGA (Sabbath)” [MBB]

Iyan po ang utos sa mga Cristiano, hindi na tayo nasasakupan ng KAUTUSAN ni MOISES at kasama riyan ang SABBATH na hindi na natin dapat pang ipangilin.

Iyan po ang dahilan kaya wala po tayong mababasa sa Biblia na NANGINGILIN pa ng SABBATH ang mga UNANG CRISTIANO…dahil hindi na po ito isang BATAS o KAUTUSAN na ipinatutupad sa kanila.

Kung mayrong mga katanungan o dagdag kaalaman, pakilagay nalang po sa komento dito sa baba gamit ang iyong Facebook account. God bless!

Tags: kailan ang araw ng sabbath, ano ang ibig sabihin ng ipangilin mo ang araw ng sabbath, ano ang sabbath day, sabbath in tagalog, sabbath day in tagalog, sampung utos ng diyos, ano ang ibig sabihin ng sabbath day, araw ng pamamahinga, sabbath elevator
Share:

Ang Sampung Utos ng Diyos sa Bibliya

Ang Sampung Utos ng Diyos sa Bibliya
10 Utos ng Diyos tagalog
Pagusapan po natin ang sampong utos ng Dios ayon sa Bibliya (Biblia), nakasulat po yan sa lumang tipan na pinasunod sa Dios para sa bayan ng Esrael. Nakita kasi ng Dios na hindi tama ang mga ginawa ng mga Esraelita kaya gumawa siya ng utos para may basihan nila kung ano ang tama at mali.

Ang sampong utos ng Dios na ito ay nanatiling pinatupad ng Dios sa mga Esraelita ngunt walang isa sa kanila ang nakatupad nito sa harap ng Dios. Mababasa natin ang sampong utos ng Dios sa bibliya sa aklat ng Exodo 20:1-17 at Deuteronomio 5:6-21.

Ang 10 Utos ng Diyos ayon sa Biblia English


sampung utos ng diyos


1. Ako ang Panginoon na iyong Dios. Huwag kang sasamba sa mga diyos-diyosan.
English - I am the Lord your God. Do not worship false gods.
Cebuano - Ako ang Ginoo nga imong Dios. Ayaw pagsimba og laing dios gawas kanako.

2. Hwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Dios sa walang kabulohan.
English - You shall not take the name of the Lord your God in vain.
Cebuano - Ayaw pasipad-i ang ngalan sa Dios, ayaw gamita ang iyang ngalan sa walay hinungdan.
3. Ipangilin mo ang araw ng Sabbath.
English - Obseve the day of the Sabbath.
Cebuano - Hinumdomi ang adlawng igpapahulay ug balaana kini.
4. Galangin mo ang iyong ama at ina.
English - Respect your father and your mothers.
Cebuano - Tahora ang imong amahan ug inahan.
5. Huwag kang papatay.
English - Do not kill.
Cebuano - Ayaw pagpatay.
6. Huwag kang makikiapid sa hindi mo asawa.
English - Do not commit adultery.
Cebuano - Ayaw kamo panapaw.
7. Huwag kang magnakaw.
English - Do not steal.
Cebuano - Ayaw kamo pangawat.
8. Huwag kang magbibintang at huwag kang magsisinungaling.
English - Do not make accusations and do not lie.
Cebuano - Ayaw kamo pamakak o pagbutang-butang sa inyong isig ka tawo.
9. Huwag kang magnanasa sa hindi mo pag-aari.
English - Do not covet what is not yours.
Cebuano - Ayaw kamo kaibog sa mga butang nga dili imo.
10. Huwag kang magnanasa sa hindi mo asawa.
English - Do not covet your neighbor’s spouse.
Cebuano - Ayaw kamo kaibog sa asawa sa laing tawo.
Yan po ang 10 utos ng Dios (tagalog na lingwahe) na binigay nya para sa bayan ng Israel na kalianman ay hindi iniutos para sa mga Kristiyano. Walang ibang lahi ang tinatawag na tauhan ng Dios sa unang panahon kundi ang lahi lamang ng Israel. Pero pagdating ni Kristo, lahat na naniwala sa kanya ay tinatawag na ring tauhan ng Diyos, so wala nang pagkakaiba sa mga Judio at Hentil. Kung mayron kayong komentaryo, pakilatag nalang sa baba. God bless us!

More topic: Bible Verse Pagsamba sa Rebulto

Tags: sampung utos ng diyos, ang 10 utos ng diyos tagalog, ang sampung utos ng diyos mula sa bibliya, ang sampung utos ng diyos ayon sa bibliya, saan matatagpuan sa bibliya ang sampung utos ng diyos, 10 utos ng Dios ayon sa biblia
Share:

Popular Posts

Recent Posts

Blog Archive

Total Pageviews

Recent Comments