• Karunungan sa Bibliya

    Best bible verse tagalog with explanation ~ 10 utos ng Diyos tagalog english cebuano, binyag ng katoliko, diyos diyosan, rebulto, sabbath day, rosaryo, at iba pa...

Paraan ng Pagbibinyag sa Katoliko

Paraan ng Pagbibinyag sa Katoliko
Seremonya ng Binyag sa Katoliko
Ano ba ang paraan ng pagbibinyag sa katoliko? Talakayin natin ngayon ang binyag ng Katoliko, kung bakit iba ito sa binyag ni Juan bautista? Biblikal ba ang binyag ng Katoliko? Ito ang kadalasang tanong sa mga taong wala pang kaalaman tungkol sa doktrina ng Katoliko sa pagbibinyag. Ang binyag sa Katoliko ay binubuo sa pamamagitan ng Espiritu Santo dahil yan ang binyag ni Kristo Jesus na ating mabasa sa aklat ng Lukas;

Lucas 3:16

[16] Ay sumagot si Juan na sinasabi sa kanilang lahat, Katotohanang binabautismuhan ko kayo ng tubig; datapuwat dumarating ang lalong makapangyarihan kay sa akin; akoy hindi karapatdapat magkalag ng panali ng kaniyang mga pangyapak: kayoy babautismuhan niya sa Espiritu Santo at sa apoy:

Dito sa sitas na ito ay ating malalaman kung bakit hindi na nilubog pa sa tubig ang binyag sa Katoliko. Ang paglubog sa tubig na binyag ay binyag yan ni Juan bautista, at ang binyag naman ni Kristo ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo at apoy!

Pero makita natin na sa binyag ng katoliko ay may tubig parin, bakit kaya? Ang binyag ng Katoliko ay gumamit parin ng tubig dahil yan ang paraan upang mapalapit sa Panginoon, pero wisik nalang! Basahin natin ang sitas;

 Hebreo 10:22

[22] Tayoy magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya, na ang ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budhi: at mahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig,

Kung napansin po ninyo tubig ito upang mahugasan tayo pero ang paraan wisikan o sprinkle at yan po ang ginawa ng mga pari ng Katoliko sa tuwing nagbibinyag.

Sana po ay naliwanagan ang lahat na nagbabasa sa pahayag na ito tungkol po sa paraan ng pagbibinyag sa Katoliko kung bakit hindi paglubog sa tubig at kung bakit wisik lamang ng tubig ang ginawa ng pari sa pagbinyag. Kung mayron mang mga komentaryo, pakilatag lang po sa baba. Salamat sa pagbasa, God bless!

More topic: Bakit Binibinyagan ang Bata?

Tags: seremonya ng binyag sa katoliko, ritwal ng binyag sa katoliko, paraan ng pagbibinyag sa katoliko, mga hakbang sa pagbibinyag ng katoliko, paraan ng pagbibinyag ng katoliko, seremonya ng pagbibinyag ng mga katoliko, paniniwala ng mga katoliko sa pagbibinyag
Share:

Mababasa Ba Sa Bibliya Ang (IKAR) Iglesia Katolika Apostolika Romana?

Mababasa Ba Sa Bibliya Ang (IKAR) Iglesia Katolika Apostolika Romana

Ito ang kadalasang tanong ng mga protestante na ating talakayin ngayon. Sabi nga nila na hindi daw mababasa sa bibliya ang relihiyon na santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, pero totoo kaya ang kanilang paratang? Ang sagot ay "mali ang kanilang paratang", ang IKAR po o Iglesia Katolika Romana ay atin pong mababasa sa banal na kasulatan. Tingnan niyo po sa baba para makita at malaman ninyo kung nasa bibliya ba talaga ang nasasabing IKAR.

IKAR o Iglesia Katolika Apostolika Romana

IGLESIA -- Mateo 16:18
At sa gayon ay sinasabi ko sa iyo, Pedro: ikaw ay isang bato, at sa batong pundasyon na ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at hindi kahit na ang kamatayan ay magagawang magtagumpay.

Katolika ---Catholic na nakuha sa pamamagitan ng Late Latin catholicus, mula sa Griyego pang-uri καθολικός (katholikos), na nangangahulugang "universal" "pangakalahatan" o "lahat bansa"...
Roma 1: 8 Bagong Salita ng Diyos (NKJV)
8 Una, pinasasalamatan ko ang aking Diyos sa pamamagitan ni Jesu-Cristo para sa inyong lahat, na ang inyong pananampalataya ay binabanggit sa buong mundo.

Apostolika -- Juan 17:18; 20:21 - gaya ng ipinadala ng Ama sa Anak, ipinadala ng Anak ang mga apostol. Ang mga apostol ay may awtoridad na itinalaga ng Diyos.
Gawa 23:11 New King James Version (NKJV)
Ang Plot Laban kay Pablo
11 Ngunit nang sumunod na gabi, ang Panginoon ay tumayo sa tabi niya at nagsabi, "Magalak ka, Pablo; sapagka't kung paanong ikaw ay nagpatotoo tungkol sa Akin sa Jerusalem, ay gayon din naman ang patotoo sa Roma.

Romana -- Roma 1:7 Bagong Hari James Version (NKJV)
Pagbati
7 Sa lahat ng nasa Roma, minamahal ng Diyos, tinawag na maging mga banal:
Ang biyaya sa iyo at kapayapaang mula sa Diyos Ama at sa Panginoong Jesu-Cristo.

Yan ang hinahanap ng mga protestante na IKAR nasagot ko na kaya intindihin ninyong maigi at alalahanin ninyo na walang ibang paniniwala na maibabanggit sa buong mundo ayon sa Biblia kondi ang PANINIWALA LANG NG ROMA...

Romans 1:8
Una, pinasasalamatan ko ang aking Diyos sa pamamagitan ni Jesu-Cristo para sa inyong lahat, na ang inyong pananampalataya ay binabanggit sa buong mundo.

So, universal po pala ang paniniwala ng Roma, yan po ang kahulugan sa salitang Katolika.

Paglilinaw sa iba pang mga Kahulugan:

Church ----- Iglesia
Catholic ---- buong mundo
Apostolic ---- Apostolika
Romans ---- Roma

HISTORY - sino ang founder sa Catholic Church? Mababasa po natin sa history na ang founder po sa Katoliko ay si Kristo Jesus. Tingnan nyo po ito sa mga reperensya.

Sino ang founder sa Katoliko
Catholic Church founded by Jesus Christ
Sino ang nagtatag sa Katoliko


Sana nakakatulong po ang pahayag na ito at madagdagan ang inyong kaalaman sa inyong pag-aaral ng bibliya o banal na salita ng Diyos. Kung mayron kayong mga komento, pakilatag nalang po sa baba gamit ang inyong facebook account. God bless!

More topic: Ang 10 Utos ng Diyos

Tags: IKAR, iglesia, katolika, apostolika, romana, Iglesia Katolika mababasa ba sa Bibliya, Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana nasa Bible ba?
Share:

Ano Ang Ibig Sabihin ng Sabbath Day, Utos Pa Ba To Para Sa Mga Kristiyano?

Ano Ang Ibig Sabihin ng Sabbath Day
Sabbath Elevator
Ang (SDA) SEVENTH DAY ADVENTIST o kilala sa tawag na MGA SABADISTA, ang patuloy na naniniwala sa simulaing ang PANGINGILIN ng SABBATH ay nananatiling isang KAUTUSAN na dapat ipatupad sa mga tao, partikular sa mga KRISTIYANO.

Kaya’t atin bibigyan ng daan na mapag-aralan ang nasabing paksa para ating masagot ang tanong na: UTOS PA BA SA MGA KRISTIYANO ANG PANGINGILIN NG SABBATH?

Kailan ba nagsimulang ipagutos ang pangingilin ng Sabbath? At ano po ba ang tinatawag na Sabbath?

Exodo 20:8-11 “ALALAHANIN MO ANG ARAW NG SABBATH UPANG IPANGILIN. ANIM NA ARAW NA GAGAWA KA AT IYONG GAGAWIN ANG LAHAT NG IYONG GAWAIN. NGUNI'T ANG IKAPITONG ARAW AY SABBATH SA PANGINOON MONG DIOS: SA ARAW NA IYAN AY HUWAG KANG GAGAWA NG ANOMANG GAWA, ikaw, ni ang iyong anak na lalake ni babae, ni ang iyong aliping lalake ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong tagaibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan: Sapagka't sa anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat, at lahat ng nangaroon, at nagpahinga sa ikapitong araw; na ano pa't pinagpala ng Panginoon ang araw ng sabbath, at pinakabanal.”

Maliwanag na ipinaliwanag sa atin ng Diyos mismo na ang Sabbath ay ARAW NG PAMAMAHINGA at ito ay ipinagutos niya sa Panahon ni MOISES. Kaya nga sa ngayon ay sinusunod pa rin nila, at yan ang dahilan na mayron silang SABBATH ELEVATOR, na kusang papara ito sa panahon ng sabbath. Maliwanag na ito ay isinasagawa sa paraang ito:

“NGUNI'T ANG IKAPITONG ARAW AY SABBATH SA PANGINOON MONG DIOS: SA ARAW NA IYAN AY HUWAG KANG GAGAWA NG ANOMANG GAWA”

Katumbas ito ng tinatawag na “REST DAY” o isang araw na pahinga mula sa ating isang Linggong paggawa o paghahanapbuhay, na noon ngang panahon ni Moises at ng Bayang Israel ay tinatawag na SABBATH sapagkat ginaganap ito sa tuwing ika-pitong araw ng isang linggo – araw ng SABADO.

Ano ba ang dahilan at ang BAYANG ISRAEL ay inutusan ng Diyos na magsagawa ng SABBATH?

Deuteronomio 5:15 “At IYONG AALALAHANIN NA IKAW AY NAGING ALIPIN sa LUPAIN NG EGIPTO, at IKAW AY INILABAS NG PANGINOON MONG DIOS DOON sa pamamagitan ng isang makapangyarihang kamay at unat na bisig: KAYA'T INIUTOS SA IYO NG PANGINOON MONG DIOS, NA IPANGILIN MO ANG ARAW NG SABBATH.”

Maliwanag ang dahilan kung bakit inutusan ang BAYANG ISRAEL na MANGILIN ng SABBATH sapagkat ang mga Lahing Israelita po ay Iniligtas ng Panginoon mula sa pagkaalipin sa Bansang Egipto. Ito po ang talagang dahilan kaya nagkaroon ng SABBATH, para gunitain ng mga JUDIO ang pagliligtas sa kanila ng Diyos noong panahon ni Moises.

Kaya dito pa lamang ay malinaw na nating nasasagot ang Tanong na: UTOS PA BA SA MGA CRISTIANO NA IPANGILIN NG SABBATH?

SAGOT: Hindi na po! kasi ang KAUTUSANG ito ay EKSKLUSIBO o natatangi lamang sa mga ISRAELITA na iniligtas ng Diyos sa pagkaalipin mula sa Egipto. Para po sa mga Israelita lamang ang batas na ito ng Panginoong Diyos.

Pero siyempre, hindi papayag ang mga kaibigan nating SDA diyan, at sasabihin nila na ang Pangingilin ng Sabbath ay bahagi ng SAMPUNG UTOS [Exodo 20:1-17] na dapat tuparin ng mga CRISTIANO.

At bukod diyan ay mayroon silang ginagamit na talata sa Biblia na sinabi ng Panginoong Jesus na ganito:

Mateo 5:17 “HUWAG NINYONG ISIPING AKO'Y NAPARITO UPANG SIRAIN ANG KAUTUSAN o ang mga propeta: AKO'Y NAPARITO HINDI UPANG SIRAIN, KUNDI UPANG GANAPIN.”

Maliwanag daw po na sinabi ng Panginoong Jesus na siya ay hindi naparito upang sirain ang kautusan kundi upang ganapin o tuparin, at dahil bahagi ng KAUTUSAN sa LUMANG TIPAN ang pangigilin ng Sabbath kaya daw po hindi mangyayari na hindi ito ipatupad ni Cristo sa mga Cristiano.

Kung uunawain natin ang nasabing pananalita ni Jesus na gaya ng kanilang pagkaunawa, lalabas kung gayon na lahat ng Utos na binabanggit sa Old Testament ay ipinatupad sa New Testament o sa panahong Cristiano. Totoo ba iyon? Narito ang ilan sa halimbawa ng mga Utos sa Old Testament na hindi na ipinatutupad sa mga Cristiano:

Mga Halimbawa ng Kautusan sa Lumang Tipan na hindi na ipinatupad sa mga Cristiano

1. Ang Pagtutuli sa mga lalake na ipinagutos din noon (Levitico 12:3) ay hindi na ipinatupad sa mga Cristiano ng mga Apostol (Mga Gawa 15:1-32).

2. Ang batas na NGIPIN sa NGIPIN at MATA sa MATA (Levitico 24:20) na ipinatupad din noon, pero nilinaw ni Cristo na hindi na ganun ang batas ngayon (Mateo 5:38-39).

Ilan lamang po iyan sa mga halimbawa ng mga KAUTUSAN sa Lumang Tipan na napakaliawanag sa Biblia na hindi na ipinatutupad sa panahong Cristiano o sa panahon natin, na kahit ang mga kaibigan naming mga SDA ay hindi tatanggi diyan.

Ano ang ibig sabihin nito? Kung mayroon palang mga UTOS na nasira o hindi na ipinatupad sa panahong Cristiano, lumalabas kung ganon na may kontradiksiyon sa pahayag ni Cristo sa Mateo 5:17.

Kasi ang liwanag ng sinabi niya eh, balikan natin:

Mateo 5:17 “HUWAG NINYONG ISIPING AKO'Y NAPARITO UPANG SIRAIN ANG KAUTUSAN o ang mga propeta: AKO'Y NAPARITO HINDI UPANG SIRAIN, KUNDI UPANG GANAPIN.”

Napakaliwanag na sinabi ni Jesus na hindi niya sisirain ang KAUTUSAN, pero sa katotohanan at ating naipakita na may mga KAUTUSAN mula sa OLD TESTAMENT na hindi na ipinatutupad, kaya kung iisipin natin parang ang kalalabasan ay may SALUNGATAN.

May salungatan nga ba? Wala po, dahil una wala naman pong sinabi si Jesus na “LAHAT NG KAUTUSAN” ang tinutukoy niya, ang sabi lang niya “KAUTUSAN” hindi “LAHAT NG KAUTUSAN”, kaya tanungin natin si Cristo mismo, alin bang KAUTUSAN ang sinasabi niya na hindi niya sisirain kundi kaniyang gaganapin?

Sasagutin tayo ng Panginoong Jesus mismo:

Lucas 24:44 “At sinabi niya sa kanila, Ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo, nang ako'y sumasa inyo pa, na KINAKAILANGANG MATUPAD ANG LAHAT NG MGA BAGAY NA NANGASUSULAT TUNGKOL SA AKIN SA KAUTUSAN NI MOISES, AT SA MGA PROPETA, AT SA MGA AWIT.”

Napakaliwanag ng pahayag ni Jesus kaya napakalinaw na walang kontradiksiyon, dahil ang tinutukoy niyang KAUTUSAN na dapat matupad ay ang MGA KAUTUSAN na:

“KINAKAILANGANG MATUPAD ANG LAHAT NG MGA BAGAY NA NANGASUSULAT TUNGKOL SA AKIN SA KAUTUSAN NI MOISES, AT SA MGA PROPETA, AT SA MGA AWIT.”

Iyong mga bagay lang na patungkol kay Jesus o tumutukoy kay Jesus, gaya ng mga PROPESIYA o HULA na tungkol kay JESUS na isinulat ni MOISES, mga PROPETA, at napasulat maging sa AKLAT ng MGA AWIT. Ang mga iyon ang kaniyang tinupad sa kaniyang pagparito.

Iyan lamang ang ibig sabihin ng sinabi niya sa Mateo 5:17 na kaniyang tutuparin, ang mga KAUTUSAN na may KINALAMAN lamang sa kaniya o PATUNGKOL sa KANIYA. Iyong mga KAUTUSAN na hindi TUNGKOL sa kaniya ay ang mga KAUTUSAN na hindi na tutuparin, at iyon nga ay ang maraming bahagi sa KAUTUSAN ni MOISES na hindi na ipinatupad sa PANAHONG CRISTIANO.

Luke 16:16 "THE LAW OF MOSES AND THE WRITINGS OF THE PROPHETS WERE IN EFFECT UP TO THE TIME OF JOHN THE BAPTIST; since then the Good News about the Kingdom of God is being told, and everyone forces their way in. [Good News Bible]

Maliwanag po sa Biblia na ang KAUTUSAN ni MOISES ay umiral lamang sa PANAHON bago dumating si JUAN BAUTISTA, at ito po ang pagsisimula ng panahong Cristiano, kaya ang SABBATH, sapagkat bahagi ng KAUTUSAN NI MOISES ay hindi na ipinatupad sa mga CRISTIANO:

Colosas 2:16 “KAYA’T HUWAG NA KAYONG MAGPASAKOP PA SA ANUMANG ALITUNTUNIN tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa mga kapistahan, sa bagong buwan o sa ARAW NG PAMAMAHINGA (Sabbath)” [MBB]

Iyan po ang utos sa mga Cristiano, hindi na tayo nasasakupan ng KAUTUSAN ni MOISES at kasama riyan ang SABBATH na hindi na natin dapat pang ipangilin.

Iyan po ang dahilan kaya wala po tayong mababasa sa Biblia na NANGINGILIN pa ng SABBATH ang mga UNANG CRISTIANO…dahil hindi na po ito isang BATAS o KAUTUSAN na ipinatutupad sa kanila.

Kung mayrong mga katanungan o dagdag kaalaman, pakilagay nalang po sa komento dito sa baba gamit ang iyong Facebook account. God bless!

Tags: kailan ang araw ng sabbath, ano ang ibig sabihin ng ipangilin mo ang araw ng sabbath, ano ang sabbath day, sabbath in tagalog, sabbath day in tagalog, sampung utos ng diyos, ano ang ibig sabihin ng sabbath day, araw ng pamamahinga, sabbath elevator
Share:

Ang Sampung Utos ng Diyos sa Bibliya

Ang Sampung Utos ng Diyos sa Bibliya
10 Utos ng Diyos tagalog
Pagusapan po natin ang sampong utos ng Dios ayon sa Bibliya (Biblia), nakasulat po yan sa lumang tipan na pinasunod sa Dios para sa bayan ng Esrael. Nakita kasi ng Dios na hindi tama ang mga ginawa ng mga Esraelita kaya gumawa siya ng utos para may basihan nila kung ano ang tama at mali.

Ang sampong utos ng Dios na ito ay nanatiling pinatupad ng Dios sa mga Esraelita ngunt walang isa sa kanila ang nakatupad nito sa harap ng Dios. Mababasa natin ang sampong utos ng Dios sa bibliya sa aklat ng Exodo 20:1-17 at Deuteronomio 5:6-21.

Ang 10 Utos ng Diyos ayon sa Biblia English


sampung utos ng diyos


1. Ako ang Panginoon na iyong Dios. Huwag kang sasamba sa mga diyos-diyosan.
English - I am the Lord your God. Do not worship false gods.
Cebuano - Ako ang Ginoo nga imong Dios. Ayaw pagsimba og laing dios gawas kanako.

2. Hwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Dios sa walang kabulohan.
English - You shall not take the name of the Lord your God in vain.
Cebuano - Ayaw pasipad-i ang ngalan sa Dios, ayaw gamita ang iyang ngalan sa walay hinungdan.
3. Ipangilin mo ang araw ng Sabbath.
English - Obseve the day of the Sabbath.
Cebuano - Hinumdomi ang adlawng igpapahulay ug balaana kini.
4. Galangin mo ang iyong ama at ina.
English - Respect your father and your mothers.
Cebuano - Tahora ang imong amahan ug inahan.
5. Huwag kang papatay.
English - Do not kill.
Cebuano - Ayaw pagpatay.
6. Huwag kang makikiapid sa hindi mo asawa.
English - Do not commit adultery.
Cebuano - Ayaw kamo panapaw.
7. Huwag kang magnakaw.
English - Do not steal.
Cebuano - Ayaw kamo pangawat.
8. Huwag kang magbibintang at huwag kang magsisinungaling.
English - Do not make accusations and do not lie.
Cebuano - Ayaw kamo pamakak o pagbutang-butang sa inyong isig ka tawo.
9. Huwag kang magnanasa sa hindi mo pag-aari.
English - Do not covet what is not yours.
Cebuano - Ayaw kamo kaibog sa mga butang nga dili imo.
10. Huwag kang magnanasa sa hindi mo asawa.
English - Do not covet your neighbor’s spouse.
Cebuano - Ayaw kamo kaibog sa asawa sa laing tawo.
Yan po ang 10 utos ng Dios (tagalog na lingwahe) na binigay nya para sa bayan ng Israel na kalianman ay hindi iniutos para sa mga Kristiyano. Walang ibang lahi ang tinatawag na tauhan ng Dios sa unang panahon kundi ang lahi lamang ng Israel. Pero pagdating ni Kristo, lahat na naniwala sa kanya ay tinatawag na ring tauhan ng Diyos, so wala nang pagkakaiba sa mga Judio at Hentil. Kung mayron kayong komentaryo, pakilatag nalang sa baba. God bless us!

More topic: Bible Verse Pagsamba sa Rebulto

Tags: sampung utos ng diyos, ang 10 utos ng diyos tagalog, ang sampung utos ng diyos mula sa bibliya, ang sampung utos ng diyos ayon sa bibliya, saan matatagpuan sa bibliya ang sampung utos ng diyos, 10 utos ng Dios ayon sa biblia
Share:

Diyos Ba Si Jesus na Tinatawag na Kristo?

Gusto ba ninyong malaman kung sino si Jesus, ang Dios ba at si Jesus ay iisa, si Hesus ba ay Dios, si Hesus ba ay tao, si Hesus ba ay Propeta, at kong ano ano pa tungkol kay Jesu-Cristo? Sinasabi ng ilan na si Jesu-cristo ay isang tao lang, o marahil isang mahusay na guro. Ngunit  sinasabi ng Bibliya na si Jesus ay kakaiba sa kanyang pagkatao at sa Kanyang layunin. Siya ay hindi lamang isang espirituwal na indibidwal sa panahon ng kanyang panahon sa lupa; Siya ay Anak ng Diyos na nagkatawang tao (Juan 1:14, Juan 3:16). Oo, Siya ay ganap na tao, ngunit Siya rin (si Jesus) ay Diyos (Colosas 2: 9).

Diyos Ba Si Jesus


Ang mga doktrina

Sinabi nila na Diyos si Jesucristo (Jesus Christ). Maaaring mahirap maintindihan kung paano ito maaaring totoo, ngunit mahalagang tandaan natin na ang Diyos ay mas malawak ang pag-iisip kaysa sa naiintindihan natin. Alam natin na sinabi ni Jesus na siya ay umiral bago pa si Abraham (Juan 8:58). Sinabi niya na SIYA(Jesucristo) at ang kanyang Ama ay IISA (Juan 10:30).

Hindi lamang Niya inaangkin na Siya ay Diyos, ngunit Siya rin ang nagsabing mayroon siyang kapangyarihan ng Diyos. Sinabi niya na mayroon siyang awtoridad na hatulan ang mga tao (Mateo 25: 31-46). Sinabi niya ang awtoridad niya sa paghatol (Juan 5: 27) at patawarin ang mga kasalanan (Marcos 2: 5-7). Ang mga maaaring gawin ng Diyos (I Samuel 2: 6; Isaias 43:25).

Dagdag pa, sinabi ni Jesus na may kapangyarihan niyang sagutin ang mga panalangin (Juan 14: 13-14), at Siya ay makakasama sa kanyang mga tagasunod lagi (Mateo 28:20). Tinutukoy ng Bagong Tipan si Jesus sa lumikha ng sansinukob (Juan 1: 3), at sa Juan 16:15, sinasabi Niya, "Ang lahat ng pag-aari ng Ama ay akin."

Sinabi ba ni Jesus, 'Ako ay Diyos'?

Kung may nagsabi sa iyo, "Ako ay Diyos," sasampalataya ka ba sa kanya? Maraming tao na naniniwala sa isang Diyos ang mag-iisip na ang tao ay namumusong. Kahit na sinabi ni Jesus ang eksaktong mga salita, "Ako ay Diyos," maraming tao ang hindi maniwala sa Kanya o kahit na marinig kung ano ang Kanyang sasabihin. Gayunman, binigyan Niya tayo ng mga dahilan upang maniwala sa gayong pag-angkin nang hindi ginagamit ang mga salitang ito.

Sa Lucas 4: 8, sinabi ni Jesus, "Nasusulat, 'Dapat mong sambahin ang Panginoon mong Diyos at maglingkod sa Kanya lamang.'" Sinabi niya at nagpakita ng maraming beses na Siya ang Panginoon. Halimbawa, sinabi ni Jesus na Siya ay "ang una at ang huli" (Apocalipsis 1:17, 22:13), na sinasabi ng Diyos Ama sa Isaias 44: 6.

Ngunit marahil ay hinahanap mo ang isang lugar sa Biblia kung saan sabi ni Jesus, "Ako ay Diyos; sumamba ka sa akin", sa mga eksaktong mga salita. Kung iminumungkahi natin na si Jesus ay maaari lamang i-claim na Diyos sa pamamagitan ng pagsasabi na ang isang pangungusap, maaari rin nating tanungin kung saan sinasabi Niya, "Ako ay isang dakilang guro, ngunit hindi ang Diyos," o, "Ako ay isang propeta lamang; huwag kang sumamba sa akin. "Hindi rin sinasabi ng Biblia ang mga salitang yan.

Ang mabuting balita ay sinabi ni Jesus sa atin na Siya ay Diyos sa maraming iba't ibang paraan! Ipinaliwanag Niya na Siya at ang Diyos Ama ay iisa (Juan 10:30), at sinasabi sa Juan 14: 6, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay." Sino pa ang maaaring makakuha ng mga bagay na ito maliban sa Diyos?

Nangangahulugan ba iyon na maraming mga Diyos?

Ang paniniwala ni Jesus ay hindi ibig sabihin ng Diyos na mayroong maraming mga diyos. Mahirap maintindihan, ngunit ang mga tagasunod ni Jesus ay naniniwala sa isang Diyos sa tatlong persona (ang Diyos Ama, ang Diyos na Anak (si Jesus), at ang Banal na Espiritu). Ang Diyos ay isa ngunit may tatlong tungkulin, tulad ng isang tao ngayon ay maaaring isang ama, isang empleyado at isang asawa. Ang bawat tao ng Diyos (ang Ama, Anak at Banal na Espiritu) ay may hiwalay na pag-andar, ngunit ang lahat ay nagkakaisa bilang isang Diyos-sa isang layunin, kakayahan at kalikasan, at pantay-pantay sa kapangyarihan at kaluwalhatian.

Paano magiging Diyos si Jesus kung Siya ay Anak ng Diyos?

Kung si Jesus ay Anak ng Diyos, ang ibig sabihin nito ay may asawa ang Diyos?

Ang Diyos ay hindi kailanman nagkaroon ng asawa. Ang pagtawag kay Jesus na Anak ng Diyos ay pagpapahayag ng Kanyang tungkulin na may kaugnayan sa Diyos Ama. Hindi tulad sa atin, si Jesus ay hindi ipinaglihi ng dalawang makalupang mga magulang; Ipinanganak siya ng isang birhen sa pamamagitan ng isang himala ng Diyos. Siya ay ipinanganak na banal, walang kasalanan.

Ang pagiging ipinanganak ng isang birhen ay maaaring imposible-kahit na ang ina ni Jesus, si Maria, ay nagtanong, "Paano ito mangyayari? (Lucas 1:34) -apan ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat at gumawa ng isang paraan para sa banal na Jesus upang maging isang tao. Sa Mateo 1:20, sinabi ng isang anghel sa kasintahan ni Maria, si Jose, na ang ipinagkaloob kay Maria ay "mula sa Banal na Espiritu." Si Jesus ay hindi ipinanganak sa isang sekswal na relasyon sa pagitan ng Diyos at ni Maria, kundi sa halip na isang himala ng Diyos sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Si Jesus ay parehong ganap na Diyos at ganap na tao. Sa kanya nakatago ang lahat ng mga kayamanan ng karunungan at kaalaman" (Mga Taga Colosas 2: 3).

Sana naintindihan nyo na kung ano talaga ang kalagayan ni Kristo Jesus, kung "Dios ba si Jesus Kristo o hindi?" Ang buod sa paksang ito ay ating napatunayan na si Jesus ay Dios. Kung mayron kang mga komento, ilagay mo nalang sa baba.

Tags: diyos ba si jesus, ang dios ba at si jesus ay iisa, si hesus ba ay dios, si hesus ba ay tao, si hesus ba ay propeta
Share:

Bakit Binibinyagan Ang Mga Sanggol Sa Katoliko?

Binyag Sa Sanggol
Paraan ng Pagbibinyag ng Katoliko

Bakit niyo binabautismuhan ang mga bata? Ito ang kadalasang tanong ng mga tao na wala pang alam sa doktrina sa katoliko tungkol sa binyag. Naniniwala ang ilang di-Katoliko na ang Pagbibinyag ay kinakailangan at nagbibigay sa atin ng kalayaan mula sa kasalanan. Maraming iba pa ang nag-iisip na ito ay isang sagisag lamang ng pagnanais na sundin si Kristo, nang walang tunay na epekto ng kaluluwa. Habang ang karamihan sa mga Protestante ay sumasang-ayon na ang Bautismo ay isang magandang ideya, marami ang hindi naniniwala na ito ay kinakailangan; at iniisip ng marami na hindi ito Biblikal na magbinyag ng mga bata pa lamang. Naniniwala ang ilang pundamentalista na natanggap lamang ang pagbibinyag sa pamamagitan ng paglulubog.

Paraan ng Pagbibinyag sa Katoliko

Ang Simbahang Katoliko ay nagtuturo na ang Pagbibinyag ay kinakailangan para sa kaligtasan at pagbabago, na nagiging dahilan upang tayo ay maipanganak muli bilang mga anak ng Diyos. Sa pamamagitan ng Pagbibinyag tinatanggap natin ang nagbibigay-buhay, banal na pagpapala ng Banal na Espiritu. Tinatanggal ng biyaya na ito ang orihinal na kasalanan na kumikinang sa bawat kaluluwa dahil sa bumagsak na katangian na minana natin mula kay Adan at Eba (Isaias 51:5). Ang mga pangulo ng Iglesia ay inutosan ng pagbibinyag sa pamamagitan ng tubig sa pangalan ng Ama, Anak, at Banal na Espiritu (Mateo 28:19), bilang pangunahing landas patungo sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang Iglesia. Binabautismuhan ng Simbahan ang mga sanggol mula sa mga naunang panahon at patuloy na ginagawa ito ngayon. Itinuro din ng Iglesia sa Katesismo na dapat sundin ang Bautismo upang maayos na tulungan ang nabautismuhan sa kanyang paglalakbay bilang Kristiyano. Parehong paglubog at pagwiwisik ay mga katanggap-tanggap na paraan ng pagbibinyag sa Simbahang Katoliko.

Bakit po ba ang binyag ng Katolikong Romano ay hindi paglubog?

Sagot: Dahil po ang binyag sa Katoliko ay binyag sa Espiritu Santo. Mababasa po natin yan sa sulat sa mga GAWA;

Gawa 1:5
[5] Sapagkat tunay na si Juan ay nagbautismo ng tubig; datapuwat kayoy babautismuhan sa Espiritu Santo na di na malalaunan pa.

At itong bautismo sa Espiritu Santo ay bautismo ni Kristo. Mababasa po natin yan sa sulat ni San Mateo;

Mateo 3:11
[11] Sa katotohanan ay binabautismuhan ko kayo sa tubig sa pagsisisi: datapuwat ang dumarating sa hulihan ko ay lalong makapangyarihan kay sa akin, na hindi ako karapatdapat magdala ng kaniyang pangyapak: siya ang sa inyoy magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy:

Napakaliwanag po mga kaibigan, na mas maganda pala ang binyag sa Espiritu Santo dahil ito ay binyag ni Kristo na siyang nagdala ng kaligtasan.

Bakit bibinyagan ang bata?

Sagot: Dapat po talaga na binyagan ang mga bata sa mga katoliko dahil po, kasama po ang ating mga anak sa pangako ng Dios. Mababasa po natin yan sa GAWA;

Gawa 2:38-39
[38] At sinabi sa kanila ni Pedro, Mangagsisi kayo, at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan; at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo.

[39] Sapagkat sa inyo ang pangako, at sa inyong mga anak, at sa lahat ng nangasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Dios sa kaniya.

Nabasa ba nyo yan? Napakalinaw po na kasama po pala ang bata sa pangako ni Kristo na kaligtasan.

Sana po naintindihan ninyo ang paliwanag na ito tungko po sa binyag ng Katoliko, kung bakit binibinyagan ang mga sanggol sa Katoliko. Kung mayron pang hindi naintindihan, paki-komento lang po sa ibaba.

Tags: bautismo, bawtismo, binyag, binyag sa sanggol, binyag ng katoliko, pagbinyag, sanggol, paraan ng pagbibinyag ng katoliko, pagbibinyag sa katoliko, bakit binibinyagan ang bata
Share:

Popular Posts

Recent Posts

Blog Archive

KARUNUNGAN SA BIBLIYA STATUS

Total Pageviews